พิมพ์
หมวด: knowledge
ฮิต: 5588
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

Food Label

การแสดงฉลากอาหาร(Food Labeling) หมายถึง การสื่อด้วยตัวอักษร ข้อความอธิบาย รูปภาพ ลวดลาย จากผู้ผลิต หรือผู้จัดจำาหน่ายถึงผู้ซื้อหรือผูบริโภค เพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่บรรจุอยู่ภายใน รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นเครื่องหมายการค้า ข้อมูลโภชนาการ วิธีการปรุงอาหาร เป็นต้น ซึ่งการแสดงอาจอยู่ในรูปฉลากติดผนึก เป็นเนื้อเดียวกับภาชนะ เป็นแผ่นป้ายติดรอบหรือบนภาชนะ หรือเป็นใบแทรกอยู่ในภาชนะ เพื่อให้การสื่อสารจากผู้ผลิตผู้จัดหน่ายถึงผู้บริโภคเป็นไปตาข้อเท็จจริง

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save